Brandts & OFF præsenterer: Lars Movin

Mød man­den bag tal­ri­ge bøger og film om skik­kel­ser som Dan Turèll, Jør­gen Leth, Tor­ben Ul­rich, Jens Bir­ke­mo­se og Cap­tain Be­ef­heart.

Lars Movin har gen­nem hele sit virke op­søgt de skæve og sær­li­ge ek­si­sten­ser inden for for­skel­li­ge kun­star­ter. Hvad har mon været mo­ti­va­tio­nen for at op­sø­ge disse mar­kan­te fi­gu­rer?

Det får man et bud på ved fored­ra­get, hvor Lars Movin vil for­tæl­le om sit for­hold til den le­gen­da­ri­ske mu­si­ker og maler Cap­tain Be­ef­heart (alias Don van Vliet), som også er po­rtræt­te­ret af Anton Cor­bi­jn. Både Lars Movin og Anton Cor­bi­jn har lavet små film om Cap­tain Be­ef­heart – og begge vises under fored­ra­get.

Hør også Lars Movin for­tæl­le om sin ny­ligt ud­kom­ne og an­mel­der­ro­ste bog om sam­ar­bej­det mel­lem ma­le­ren Jens Bir­ke­mo­se og for­fat­te­ren Dan Turèll.

Ar­ran­ge­men­tet præ­sen­te­res i sam­ar­bej­de med BRANDTS.

Pris kr. 125,-
Med­lem­s­pris kr. 50,-

Køb din bil­let her eller i BRANDTS butik.

Der et be­græn­set antal bil­let­ter, så vi an­be­fa­ler, at du køber din bil­let i god tid. Vi kan ikke love, at der er mu­lig­hed for at købe bil­let­ter på dagen.

OBS! Hvis du er med­lem, så skal du logge ind på webs­hop­pen, for at købe til med­lem­s­pris. Du log­ger ind på webs­hop­pen HER. Hvis du har glemt dit ko­de­ord, så kan du få et nyt HER. Når du er log­get på, så kan du se bil­let­ten til fored­ra­get under bil­let­ter HER.

Foto: Mor­ten Hol­tum, 2013

Tider

Wednesday 22-05-2019 kl. 19:00 Brandts Café