fbpx

Om undervisningsmaterialet til Klima

1. DEL

En introduktion til kortfilmgenren og en præsentation af de modeller og begreber, som eleverne skal bruge i arbejdet med materialets fem kortfilm:

Udviklet af filmforsker Richard Raskin.

Fra Filmleksikon A-Z.

Fra Filmleksikon A-Z.

Fra Filmleksikon A-Z.

2. DEL

ELEVARK TIL FEM KORTFILM

Her er der opgaver, hvor eleverne skal analysere filmen og udvalgte scener med fokus på tematik, personkarakteristik, dramaturgi og filmiske virkemidler.

Materialet inddrager ‘De 7 parametre, berettermodellen og tre-akter-modellen som analyseværktøjer.

Der er opgaver, hvor eleverne skal skabe et mediepro­dukt – i år stop-motion film, fotofriser, collager og et soundtrack – men der er også opgaver, der lægger mere vægt på elevernes egen oplevelse af filmene, og opgaver der lægger op til diskussion og dialog.

Elevarkene har interaktive links, så eleverne kan læse in­troduktioner på de filmfaglige begreber, som de skal bruge i de enkelte opgaver.

Brug det udstyr og de klippeprogrammer, I har adgang til, fx tablets, computere, kameraer og elevernes mobiler.

Før I ser kortfilmpakken i biografen, er det en god ide at introducere kortfilmgenren for eleverne. Forklar dem, at kortfilmgenren kræver en særlig opmærk­somhed fra dem, fordi den ofte vil fortælle meget på meget kort tid.

OM MATERIALET

SÅDAN BRUGES UNDERVISNINGSMATERIALET

Undervisningsmaterialet kan benyttes fra 7. klasse op til gymnasiet og ungdomsuddannelser. Opgaverne i materialet er konstrueret på en måde, så de tilgodeser det store spænd i klassetrin, og hver især byder på mulighed for at svare simpelt eller mere komplekst. Det er op til den enkelte underviser, der anvender materialet, at vurdere, hvilke opgaver der er bedst egnet til klassens niveau, og hvilke spørgsmål der måtte være for svære eller for banale for vedkommendes elever – ikke mindst fordi hold og klasser er forskellige ift. abstraktionsniveau, analytiske kompetencer osv.

De følgende faglige mål retter sig mod folkeskolens 7.-9. klasse, men materialet er udarbejdet, så det også kan anvendes på ungdomsuddannelserne, hvor de faglige mål i dansk er bredere formuleret. Opgaverne giver også rig mulighed for at øve sig i at “udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt” og “ana­lysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier”, som der står i læreplanen til Dansk A.

Faglige mål

Dansk 7.-9. klasse

I danskfaget kan kortfilmgenren bruges som et hovedværk. Opgaverne i elevarkene lægger op til et analytisk arbejde med kortfilm med fokus på tematik, dramaturgi og filmiske virkemidler. Der vil også være opgaver, hvor eleverne skal skabe mindre medieprodukter.

Kompetenceområde: Fremstilling

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Færdigheds- og vidensområder: Planlægning, forberedelse og fremstilling

 • Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion
 • Eleven kan forberede og fremstille større multimodale produktioner

Kompetenceområde: Fortolkning

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematiske undersøgelser og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Færdigheds- og vidensområder: Oplevelse og indlevelse, undersøgelse, fortolkning, vurdering og perspektivering.

 • Eleven har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner
 • Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller
 • Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst
 • Eleven har viden om identitetsfremstillinger
 • Eleven har viden om metoder til fortolkning
 • Eleven kan foretage flertydige fortolkninger
 • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger

Kompetencemål: Kommunikation

Kompetencemål: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Færdigheds- og vidensområder: Dialog og sproglig bevidsthed.

 • Eleven kan informere og argumentere
 • Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering
 • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

 

Filmkundskab 7.-9. klasse

Kompetenceområde: Filmanalyse

Kompetencemål: Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv

 • Eleven kan identificere filmgenrer
 • Eleven har viden om filmgenrers karakteristika
 • Eleven kan vurdere virkemidlers æstetiske funktioner i film
 • Eleven har viden om filmiske virkemidler
 • Eleven har viden om filmdramaturgi
 • Eleven kan analysere films dramaturgi og udtryk
 • Eleven kan vurdere film i et socialt og kulturelt perspektiv

Kompetenceområde: Filmproduktion

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer

 • Eleven kan anvende filmdramaturgiske teknikker og modeller i filmiske fortællinger
 • Eleven kan anvende filmiske virkemidler til at producere personlige udtryk i film
 • Eleven kan gennemføre en filmproduktions forløb i alle dens faser
 • Eleven kan anvende egne film kommunikativt i samspil med andre medieudtryk

OM FILMANALYSE

Når I skal analysere en film, skal I undersøge, hvordan filmen fremstiller sit tema, og hvilket budskab filmen vil sende med dette tema. I skal analysere filmens handling, karakterer, dramaturgi og brug af filmiske virkemidler.

OM KORTFILMGENREN

Kortfilm har ikke meget tid til at fortælle sin historie og må derfor skære alt overflødigt fedt fra. Vi kender ikke karakterernes baggrund, ofte ikke deres navne, og vi dumper tit direkte ned i den situation, hvor konflikterne allerede er i gang.

Kortfilm stiller derfor ekstra store krav til jer som aktive tilskuere. I må følge med fra start til slut og udfylde de huller, som instruktøren efterlader.

En kortfilm minder på den måde lidt om en novelle. Begge dele er korte, så der er en masse, vi som læsere eller tilskuere selv skal tænke os til og føle. Alt det, vi selv tænker og føler, når vi ser filmen, hører med til analysen og fortolkningen af kortfilmen.

DE 7 PARAMETRE

Richard Raskin er filmforsker. Han har udviklet syv parametre, der beskriver, hvad en god kortfilm er opbygget af.

Et ‘parameter’ er her et særligt kendetegn, som I kan bruge, når I analyserer en kortfilm.

Se De 7 parametre her. 

Når I analyserer en kortfilm, er det en god idé at bruge de syv parametre. Så vil jeres undersøgelse af kortfilmen nemlig føre jer ned under overfladen på filmen.

For at skabe større variation i opga­verne til de fire kortfilm, skal I dog kun arbejde med et udvalg af parametrene til to af filmene.

ØVRIGE MODELLER SOM I SKAL BRUGE

Udover De 7 parametre skal I bruge følgende analyse værktøjer, som I finder beskrevet på Filmleksikon A-Z.

Inden I løser opgaven, læs om de forskellige virkemidler via de direkte links i teksten.